“Mỗi phút bạn dùng để lên kế hoạch tiết kiệm cho bạn mười phút thực thi; điều này cho bạn 1000% năng lượng thu lại! .

Brian Tracy

Đăng ký

Đã có tài khoản? Đăng nhập